آلایش خوراکی گوساله

آلایشات گاوی در کشتارگاه صنعتی دام خوشه طلایی سیستان شامل:

١- دل و جگر و قلوه گوساله

٢- زبان گوساله

٣- پاچه گوساله

٤- مغز گوساله

٥- سیرابی و شیردان گوساله

٦- مغز گوساله

٧- گوشت کله گوساله

٨- دنبالیچه گوساله

 

 

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :