آلایش غیر خوراکی گوساله

آلایشات غیر خوراکی گوساله در کشتارگاه صنعتی دام خوشه طلایی سیستان شامل :

1- هزارلا 

2- پوست

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :