مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

10 / 10
از 1 کاربر

سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي( Occupational Health and Satety Management System) 

اين استاندارد به بيان الزام هاي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي مي‌پردازد تا شرکت را آماده سازد كه ريسك‌هاي ايمني و بهداشتي كار را مهار و عمل‌كرد را بهبود بخشد.

اصطلاحات و واژه‌هايي كه در 1999- 18001 OHSAS كاربرد دارد: 

١- حادثه :(Accident) رويدادي ناخواسته كه منجر به مرگ، بيماري، آسيب، خرابي و يا خسارت‌هاي ديگر گردند.

2- ايمني(SAFETY ): رهايي و خلاصي از ريسک غيرقابل قبول يک آسيب

٣- ايمني و بهداشت شغلي(Occupational Health &Safety): شرايط و عواملي که بر سلامت و خوب بودن کارکنان – کارگران موقتي – پرسنل پيمانکار و هر شخص ديگري در محل فعاليت و محيط کاري سازمان تاثير مي‌گذارند. 

 ٤- سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي (OH&S): جزئي از سيستم مديريت کلي شرکت مي‌باشد که مديريت ريسک‌هاي OH&S همراه با فعاليت تجاري شرکت را تسهيل مي‌بخشد. اين سيستم شامل ساختار سازماني – فعاليت‌هاي طرح‌ريزي – مسئوليت‌ها – تمرينات – روش‌هاي

اجرائي – فرآيندها و منابعي مي‌باشد که در راستاي پياده‌سازي – اجرا – دست‌يابي – بازنگري و نگهداري سيستم OH&S سازمان قرار دارند.

٥- اتفاق (Incident): رويدادي که منجر به حادثه مي‌گردد و يا پتانسيل تبديل شدن به يک حادثه را دارد.

٦- اتفاق قريب‌الوقوع (Near-miss ): به اتفاقي که در آن هيچ‌گونه بيماري – جراحت – خرابي و يا زياني حادث نشده باشد گفته مي‌شود.

7- خطر (HAZARD): به منبع يا وضعيتي گفته مي‌شود که داراي پتانسيل آسيب به شکل جراحات انساني يا بيماري – خرابي اموال – تخريب محيط کار و يا ترکيبي از اين موارد باشد.

8- ريسک (Risk): ترکيبي از احتمال وقوع يک رويداد خطرناک و عواقب آن مي‌باشد.

9- ريسک قابل تحمل ( Tolerable Risk) : به ريسکي گفته مي‌شود که به ميزاني کاهش يافته که مي‌تواند براي سازمان با توجه به تعهدات قانوني و خط مشي OH&S آن قابل تحمل باشد. 

١٠- شناسایي خطر ( Hazard Identification ): فرآيند تشخيص وجود يک خطر و مشخص نمودن ويژگي‌هاي آن.

 ١١- ارزيابي ريسک (Risk Assessment): فرآيند کلي برآورد ابعاد و گستردگي ريسک و تصميم بر سر اين موضوع که آيا ريسک قابل تحمل مي‌باشد يا نه.

١٢- بهبود مداوم :(Continual Improvemen) فرآيند ارتقاء سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي براي رسيدن به بهبود در عملكرد سيستم در جهت خط‌مشي OHSAS سازمان 

١٣- هدف‌هاي كلان :(Objectives) هدف‌هايي كه يك سازمان در چهارچوب عملكرد ايمني و بهداشت حرفه‌اي تعريف مي‌نمايد و موظف به انجام آنها مي‌باشد. هدف‌هاي كلان بايد قابل اندازه‌گيري باشد.

١٤- طرف‌هاي ذينفع :(Inetrseted Parties) فرد يا گروهي كه به عملكرد ايمني بهداشت حرفه‌اي يك سازمان مربوط باشد و از آن تاثير پذيرد

١٥- عدم انطباق :(Non, Conformance) هرگونه انحراف از استانداردهاي كاري ، تمرين‌ها ، روش‌هاي اجرايي، مقررات و غيره كه مستقيم يا غيرمستقيم موجب جراحت، بيماري، خرابي و يا تركيبي از اين موارد گردد .

١٦- سازمان : (Organization) بنگاه و نهادي كه داراي وظايف، تشكيلات، روش‌هاي اداري باشد، خواه ثبت شده يا ثبت نشده باشد. 

 ١٧- عملكرد :(Performance) نتايج قابل اندازه‌گيري سيستم مديريت OH&S در مورد كنترلي كه سازمان بر ريسك‌هاي ايمني و بهداشت براساس خط‌مشي و اهداف OH&S اعمال مي‌نمايد.

 

 

 

 

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :