مدیریت کیفیت

10 / 10
از 1 کاربر

استاندارد ایزو 9001 - 2015

این استاندارد را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می‌نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر شرکت، مدیریت کند.

همان‌طور که می‌دانید، عناصر مدیریت را برنامه‌ریزی، کنترل، هدایت و نظارت می‌دانند و در ایزو 9001 قرار ما بر این است که این اقدام‌ها با روی‌کرد کیفیت انجام شود.

ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮاي شرکت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ شرکت ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠ‌‌‌ﮑﺮد ﮐﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد داده و ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ی ﭘﺎﯾﺪار ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮاي شرکت کشت و صنعت و دامپروری خوشه‌طلایی سیستان، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: 

اﻟﻒ- ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﺋﻪ‌ی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮي، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ را ﺑﺮآورده ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.

ب- ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي

ج- ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ رﯾﺴﮏﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﻣﺤﯿﻂ شرکت 

د- ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺛﺒﺎت اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه‌ی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ

مقصود اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ، ﻫﻢراﺳﺘاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از واژﮔﺎن ﺧﺎص اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن. 

اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه در اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻣﮑﻤﻞ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﺟﺮا، ﺑﺮرﺳﯽ و اﻗﺪام (و ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ را ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ) ﻃﺮح‌رﯾﺰي PDCA اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ روﯾﮑﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺮﺧﻪ اﺳﺖ. 

روﯾﮑﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪي شرکت را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺧﻮد و ﺗﻌﺎﻣﻼت آنﻫﺎ را ﻃﺮح‌رﯾﺰي ﻧﻤﺎﯾﺪ. شرکت را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎصﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد چرخه‌ی تعیین شده‌یPDCA ﺑﺮ روي آنﻫﺎ اﻗﺪام اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 

 

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :