گواهینامه حلال

5 / 10
از 2 کاربر

کلیه فرآیندهای کشتار و فرآوری در این کشتارگاه با شرایط کشتار حلال، انطباق دارد.

برابر قانون نظارت بر ذبح و صید جمهوری اسلامی ایران، یک نفر روحانی واجدشرایط به عنوان ناظر ذبح شرعی، به هنگام کشتار دام، در کشتارگاه حضور دارد و بر ذبح شرعی که توسط ذابحین اسلامی آموزش دیده صورت می گیرد، نظارت می‌کند.

بر اساس فقه تشیع، شرایط ذبح عبارت است :

الف. شرایط ذبح حیوان

١. کسى که سر حیوان را می‌بُرد مسلمان بوده و اظهار دشمنى با أهل بیت پیامبر(ص) نداشته باشد.

٢ سر حیوان را با چیزى ببُرد که از آهن باشد ولى چنانچه آهن پیدا نشد و ناچار به ذبح شد(طوری که اگر حیوان ذبح نشود، تلف شود)، می‌توان سر آن‌را با چیز تیزى برید که چهار رگ آن‌را جدا کند؛ مانند شیشه و سنگ تیز.

٣. در موقع سر بریدن، جلوی بدن حیوان رو به قبله باشد. پس اگر عمداً حیوان را رو به قبله نکند حیوان حرام مى‌شود، ولى اگر فراموش کند یا مسئله را نداند یا قبله را اشتباه کند یا نداند قبله کدام طرف است و یا نتواند حیوان را رو به قبله کند، اشکال ندارد و حیوان حرام

 نمی‌شود.

٤. وقتى می‌خواهد سر حیوان را ببرد یا کارد به گلویش بگذارد، به نیّت سر بریدن، نام خدا را ببرد و همین قدر که بگوید «بسم اللّٰه» کافى است و اگر بدون قصد سر بریدن نام خدا را ببرد، آن حیوان پاک نمی‌شود و گوشت آن هم حرام است ولى اگر از روى فراموشى نام خدا را

نبرد اشکال ندارد و حیوان حرام نمی‌شود.    

٥. حیوان بعد از سر بریدن حرکتى کند. اگر چه مثلاً چشم یا دم خود را حرکت دهد، یا پاى خود را به زمین زند که معلوم شود زنده بوده است.

٦. بعد از سر بریدن به اندازه‌ی معمول خون از بدن حیوان بیرون آید.

ب- جداسازی اجزای حرام از لاشه:

اجزای حرام زیر نظر ناظر ذبح شرعی، جمع‌آوری، تجمیع و به مقاصد دیگر با مجوز ایشان حمل می‌شود.

اجزای حرام مطابق با توضیح المسائل امام خمینى(رحمه الله علیه) عبارتند از:

١- خون

٢- فضله

٣- نرى

٤- فَرْج

٥- بچه‌دان

٦- غُدَد که آن را (دشول) مى‌گویند.

٧- تخم که آن را (دنبلان) مى‌گویند.

٨- چیزى که در مغز کلّه است و به شکل نخود مى‌باشد.

٩- مغز حرام که در میان تیره پشت است.

١٠- پى که در دو طرف تیره پشت است.

١١- زهره‌دان

١٢- سپرز (طحال)

١3- بول‌دان (مثانه)

١٣- حدقه چشم

١٥- چیزى که در میان سُم است و به آن ذات الاشاجع می گویند.

 

 

 

گواهینامه های حلال

حلال، واژه‌اي عربي است به معناي مجاز و قانوني كه براي جامعه مفيد مي‌باشد، هنگامي كه واژه‌ی حلال در ارتباط با غذا و آشاميدني‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، به معناي مجاز براي مصرف مسلمانان مي‌باشد.

غذاي حلال يكي از اصلي‌ترين نيازها براي هر مسلمان است. گواهي حلال تائيد مي‌كند كه تركيبات به‌كار برده شده در محصول حلال از نظر اسلامی مجاز هستند و محصول عاري از هرگونه فرآورده‌هاي حرام(غیرمجاز) مي‌باشد. اين گواهي از فريب مصرف‌كننده در مراحل تدارك،

توزيع و فروش محصولات حلال ممانعت مي‌كند.

محصولات و خدمات حلال، جهاني بوده و هم براي مسلمانان و هم غيرمسلمانان مناسب مي‌باشد.


مزاياي گواهینامه‌ی حلال:
١- اطمينان: به مصرف‌كنندگان مسلمان اعتماد مي‌دهد.

٢- صلاحيت: تائيد مي‌كند كه محصولات، حلال هستند و سيستمي جهت نظارت غذاي حلال وجود دارد.

٣- برچسب زدن: گزينه‌اي را به اطلاع كليه مصرف‌كنندگان در مورد خريد غذا مي‌رساند.

٤- گسترش محصول، جايگاه ويژه بازار: مزيت رقابتي بر روي ديگر شركت‌ها ایجاد می‌نماید.

٥- كيفيت: خاطر نشان مي‌كند كه محصول؛ نه تنها مقررات حلال بلكه شيوه‌هاي اكيداً بهداشتي را رعايت مي‌كند.

با توجه به مطالب پیش‌گفته، کشتارگاه صنعتی دام خوشه‌طلایی سیستان، دارای دو گواهینامه‌ی حلال می‌باشد:


الف- گواهینامه‌ی بین‌المللی صادره از شرکت UNIVERSAL SYSTEMS CERTIFICATION انگلستان

 

ب- گواهینامه‌ی حلال از دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

 

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :